Podmínky ochrany osobních údajů

 

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Dynamic Trade Company s.r.o., IČ: 26370859, se sídlem náměstí Republiky 1068, PSČ: 360 01 (dále jen “správce”) tímto informuje své zákazníky (dále jen „subjekty údajů“) o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení”) a souvisejícími právními předpisy, na základě kterých společnost Dynamic Trade Company s.r.o. jako správce osobních údajů v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nakládá s osobními údaji subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů (manuálně i automatizovaně v elektronické formě) v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a e-mail, je nezbytné pro účely řádného splnění kupní smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů. Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl subjekt údajů nebo na základě plnění objednávky subjektu údajů.

 

Účelem zpracování údajů je:

– vyřízení objednávky subjektu údajů a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné k vyřízení objednávky, které jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy a bez kterých není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany správce plnit.
– zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit
– za účelem zjišťování spokojenosti s nákupem subjektu údajů s cílem zkvalitnění služeb formou emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky. Ty jsou zasílány v případě nákupu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítne subjekt údajů zasílání obchodních sdělení správce nebo subjekt údajů neodvolá svůj dřívější souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz tržního postavení správce využívá správce zpracovatele, kterým je Heuréka.cz a Zboží.cz. Správce pro tyto účely může předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu subjektu údajů.

 

Osobní údaje jsou u správce uloženy:

– po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu 15 let po ukončení smluvního vztahu
– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jestliže jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, a to nejdéle 10 let

 

Příjemcem osobních údajů jsou osoby a firmy:

– podílející se na dodání zboží a služeb a realizaci plateb na základě smlouvy
– zajišťující služby provozování e-shopu a další služby související provozováním e-shopu – dopravci, účetní služby
– zajišťující marketingové služby

Provozované služby zajišťující marketingové a podpůrné služby:

– Google Analytics zaznamenávající soubory cookies, použití webu, konverze nákupu a vyplnění formulářů
– Google Ads zaznamenávající soubory cookies, použití webu, konverze nákupu a vyplnění formulářů, retargeting
– Heuréka.cz zaznamenávající konverze nákupu a vyplnění formulářů, e-mail pro službu Ověřeno zákazníky
– Seznamzbozi.cz zaznamenávající konverze nákupu a e-mail
– Srovnanicen.cz zaznamenávající konverze nákupu a e-mail
– Zboží.cz zaznamenávající konverze nákupu a e-mail
– Srovnáme.cz zaznamenávající konverze nákupu a e-mail
– Sklik.cz zaznamenávající soubory cookies, použití webu, konverze nákupu, retargeting
– účetní program Cézar Breaker Software
– dopravci PPL
– platební brána GOPAY
– Visual Chat pro komunikaci se zákazníky
– elektronická komunikace
– MailChimp zaznamenávající e-mail – pro zasílání nabídek a dotazníků

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

– Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů
– Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
– Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby
– Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů pak zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle na e-mailovou adresu, kterou subjekt údajů správci poskytl.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Osobní údaje o subjektech údajů správce nehodlá poskytnout žádné fyzické nebo právnické osobě,
orgánu veřejné moci ani jiným třetím subjektům. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do
třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

Subjekt údajů má v souladu s Nařízením následující práva:

• právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů,
• právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají,
• právo na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelu zpracování,
• právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením,
• právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených Nařízením,
• právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů v případech stanovených Nařízením,
• právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jenž poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených Nařízením

 

Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů.

 

Subjekt údajů prohlašuje:

– že odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje seznámení s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá
– že souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového kontaktního formuláře

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.